1. Privatlivspolitik

1.1 Bubblemedia ApS tager beskyttelse af persondata alvorligt og ønsker at være en seriøs og sikker samarbejdspartner for vores kunder og samarbejdspartnere.

1.2 Bubblemedia ApS har derfor udarbejdet denne privatlivspolitik, så du ved hvordan Bubblemedia ApS behandler de personoplysninger der indsamles.

1.3 Bubblemedia ApS foretager løbende en vurdering af den risiko der er forbundet med udvekslingen af de pågældende persondata, og om udvekslingen kan påvirke dine grundrettigheder.

1.4 I de tilfælde hvor det er nødvendigt for Bubblemedia ApS at behandle personfølsomme oplysninger om dig vil der blive foretaget en konsekvensanalyse forinden de pågældende data behandles.

2. Kontaktoplysinger

2.1 Bubblemedia ApS kan til enhver tid kontaktes på følgende måder:

  • Kontaktperson: Kevin Refvik
  • Mail: info@bubble.dk
  • Telfon: +45 6069 8700
  • Adresse: Søndergade 41D, 8700 Horsens
  • CVR: 32339832
3. Hvornår indsamler vi dine data

3.1 Bubblemedia ApS indsamler først dine data i det øjeblik vi anmoder herom, og vi orienterer dig om hvilke data vi indsamler og til hvilke formål de pågældende data indsamles.

3.2 Bubblemedia ApS indhenter ikke data fra tredjeparter.

4. Hvilke data indsamles

4.1 Bubblemedia ApS anvender dine data for at kunne opfylde en aftale Bubblemedia ApS er en del af, eller for at kunne besvare din henvendelse.

4.2 Bubblemedia ApS indsamler alene almindelige persondata, hvilket omfatter, navn og kontaktoplysninger.

5. De registrerede persondata anvendes til

5.1 Bubblemedia ApS indsamler og registrer alene persondata til følgende formål:

5.2 Administrative formål

5.3 Opfyldelse af en aftale indgået med Bubblemedia ApS

5.4 Til opfyldelse af en anmodning i relation til Bubblemedia ApSs ydelser

5.5 Stillingsbesættelse

5.6 Dine persondata indsamles alene til opfyldelse af ovennævnte formål, og såfremt der skulle vise sig behov for at behandle de pågældende data til andet formål, vil du blive bedt om at samtykke hertil, med mindre samtykke ikke er nødvendigt.

6. Relevant persondata

6.1 Bubblemedia ApS begrænser til enhver tid den persondata der behandles om dig til det nødvendige, og sikrer således at der ikke behandles eller opbevares unødig persondata.

6.2 Formålet med registreringen af den pågældende data afgør hvilke persondata der behandles om dig, dog behandles maksimalt persondata der er nødvendig for at kunne opfylde de I pkt. 5 anførte formål.

7. Nødvendige data

7.1 Bubblemedia ApS anvender og behandler alene de data som er nødvendige for at kunne opfylde de i pkt. 5 fastsatte formål herunder at opfylde en aftale med dig eller besvare en henvendelse.

7.2 Bubblemedia ApS arbejder løbende på ved organisatoriske tiltag og opdatering af programmer at sikre at mængden af persondata altid begrænses mest muligt.

7.3 Det kan udover de data der er nødvendige for at opfylde de i pkt. 5 anførte formål ligeledes være nødvendigt at indsamle yderligere oplysninger, dersom dette er nødvendigt i relation til gældende lovgivning.

8. Kontrol og opdatering

8.1 Bubblemedia ApS sørger for løbende at kontrollere de registrerede persondata, og opdaterer disse når der er ændringer heri.

8.2 Du kan som registreret til enhver tid meddele os såfremt der er sket ændringer i dine persondata herunder i særlig grad dine kontaktoplysninger. Henvendelse kan ske via kontaktoplysninger i denne privatlivspolitik.

8.3 Bubblemedia ApS har endvidere vedtaget interne retningslinjer for kontrol og opdatering af persondata.

9. Sletning

9.1 Bubblemedia ApS sørger for løbende at slette persondata der ikke længere er nødvendig eller relevant for de i pkt. 5 anførte formål.

9.2 Du kan til enhver tid begære dine persondata slettet, såfremt Bubblemedia ApS ikke er berettiget til at opbevare dine persondata uden dit samtykke, eller de pågældende oplysninger er nødvendige for at Bubblemedia ApS kan opfylde den indgåede aftale eller anmodning.

10. Sletning

10.1 Bubblemedia ApS indhenter ikke dit samtykke til de i pkt. 5 anførte formål, idet Bubblemedia ApS er nødsaget til at behandle dine almindelige personoplysninger, for at kunne opfylde en aftale med dig eller besvare din henvendelse eller anmodning.

10.2 I det tilfælde at dine persondata ønskes anvendt til andre formål end de i pkt. 5 anførte, vil du blive bedt om at samtykke heri, inden behandlingen påbegyndes.

11. Videregivelse

11.1 Bubblemedia ApS videregiver ikke dine persondata til tredjemand eller andre aktører.

12. Sikkerhed

12.1 Bubblemedia ApS har interne regler for håndteringen af dine persondata. Retningslinjer der sammen med Bubblemedia ApSs sikkerhedsforanstaltninger sikrer at dine persondata beskyttes og sikres imod tilintetgørelse, tab, ændring, uautoriseret videregivelse eller adgang.

13. Cookies

13.1 Vi anvender cookies med det overordnede formål at forbedre brugeroplevelsen.

13.2 Vi anvender førstepartcookies og sessioncookies for at optimere brugeroplevelsen.

13.3 Derudover anvender vi tredjepartscookies, i form at Google Analytics, til at måle brugeradfærd / besøgsstatistik.

13.4 Ved at besøge vores hjemmeside, accepterer du indirekte vores brug af cookies. Ønsker du at blokere vores brug af hhv. førstepartcookies og tredjepartcookies, kan du under din browsers internetindstillinger tilføje denne hjemmeside på listen over de hjemmesider, du ikke vil tillade cookies fra.

14. Integration til Google Analytics i bubbleweb:

14.1 Integrationen til Google Analytics finder du på den første side, når du logger ind i din hjemmesides administrationssystem kaldet bubbleweb. Det er valgfrit om du ønsker at benytte integrationen.

14.2 Ønsker du at benytte integrationen, skal du logge ind med den Google-konto der er tilknyttet din Google Analytics-konto.

14.3 Der hentes kun data ud fra den Google Analytics-konto, som er tilknyttet det Google Analytics ID der er indtastet i bubbleweb.

14.4 Der hentes hovedsageligt data for de seneste 30 dage, som sættes i forhold til de foregående 30 dages data.

14.5 Data hentes først når der logges ind på en given hjemmeside. Dataen opbevares i sessiondata i op til én time, hvorefter det slettes igen.

14.6 Det statistiske overblik som du kan se når du logger ind, deles med alle der har adgang til din hjemmesides administrationspanel.

15. Du har ret til:

15.1 Du har altid ret til at få adgang til de persondata som Bubblemedia ApS har registreret omkring dig, herunder at få oplyst hvilke data vi opbevarer omkring dig, hvor de er indsamlet fra, hvad vi skal bruge dem til. Hvis du ønsker det kan du også få oplyst hvor længe vi opbevarer dine persondata, hvem der opbevarer dem og hvor. Hvem vi deler dine data med, hvis vi deler disse.

15.2 Der er i visse tilfælde oplysninger som Bubblemedia ApS ikke udleverer det kan være hvor det andre privatpersoners privatlivsbeskyttelse vejer tungere, hensyn til immaterielle rettigheder og forretningshemmeligheder.

15.3 Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du blot kontakte Bubblemedia ApS på en af følgende måder:
Pr. tlf. på +45 6069 8700
Pr. e-mail på info@bubble.dk

15.4 I tilfælde af at Bubblemedia ApS har registreret persondata omkring dig, og du bliver bekendt med at de registrerede data ikke er korrekt, eller unøjagtige, er du berettiget til at anmode om at de ukorrekte data slettes, og de unøjagtige data rettes.
Du skal sende information om de data du måtte mene er unøjagtige eller forkerte, hvorefter Bubblemedia ApS vil tage sig af sagen.

15.5 Der kan være tilfælde, hvor du ikke er enig i at vi behandler dine persondata i de tilfælde kan du anmode Bubblemedia ApS om at slette de pågældende data. Det kan du ligeledes gøre såfremt du mener at Bubblemedia ApS behandler data i strid med lovgivningen, behandlingen ikke længere er nødvendig eller at du har trukket dit samtykke tilbage til behandlingen.

15.6 Bubblemedia ApS vurderer herefter om der er baggrund for at efterkomme ønsket om sletning eller rettelse af persondata. Er der baggrund for at gennemføre sletning eller rettelse, vil dette ske hurtigst muligt.

15.7 Du kan til enhver tid gøre indsigelse overfor Bubblemedia ApSs behandling af dine persondata, eller mod at Bubblemedia ApS videregiver dine data.

15.8 I tilfælde af at du ønsker at gøre indsigelse kan du kontakte Bubblemedia ApS på de i pkt. 15. 3. anførte måder, med angivelse af hvilken behandling du gør indsigelse imod, og hvorfor.

15.9 Er din indsigelse berettiget, vil Bubblemedia ApS stoppe med at behandle dine persondata, og vil enten slette eller tilbagelevere disse til dig.

15.10 Du har ret til at få de persondata retur, som du måtte have stillet til rådighed for Bubblemedia ApS, eller de data som Bubblemedia ApS har indhentet fra andre på baggrund af din accept heraf. Er du part i en kontrakt med Bubblemedia ApS, kan du ligeledes få dine persondata retur, dog har Bubblemedia ApS ret til at behandle de persondata der er nødvendige for at kunne opfylde aftalen med dig.

15.11 Du er ligeledes berettiget til at få overført dine persondata til en anden tjenesteudbyder, såfremt du måtte ønske det og der er foreneligt med den indgåede kontrakt.

15.12 I de tilfælde at Bubblemedia ApS skal tilbagelevere eller videregive persondata, vil de blive leveret i et normalt anvendt format.

15.13 Bubblemedia ApS bestræber sig på at besvare henvendelser så hurtigt som muligt og senest en måned fra indsigelsens modtagelse, dog kan der i perioder forekomme travlhed der kan afstedkomme længere sagsbehandlingstid. I tilfælde heraf vil du blive orienteret herom.